dissabte, 26 de setembre del 2015

Ruta Medieval I. Terrassa interactiva. Ajuntament de Terrassa, 1995

Terrassa interactiva
L'any 1995 l'Ajuntament de Terrassa editava un CD-ROM, Terrassa interactiva, en el qual hi vam col·laborar Xavier Marcet, Àngels Rodulfo i jo mateixa. Dirigit per Santi Rius i coordinat per Josep Rifà comptà amb nombroses aportacions de particulars i del Servei de Promoció Turística de l'Ajuntament i de l'Escola d'Arts Aplicades de Terrassa, entre d'altres institucions i particulars. Fa vint anys i, possiblement, poques còpies o ni una es poden obrir si no s'han digitalitzat a temps.
Entre els continguts que em van encarregar hi havia unes rutes turístiques que aniré desglossant i compartint aqui ja que encara conservo els textos.

RUTA MEDIEVAL (primera part)
Itinerari:
1.- Carrer Gavatxons: Torre de la Muralla
2.- Carrer Gavatxons-Carrer Cremat: Torre del Palau
3.- Plaça de la Creu Gran: Creu de Terme
4.- Pont de Sant Pere
5.- Plaça de Mossèn Homs: Esglésies de Sant Pere
6.- Carrer Salmeron: Castell-Cartoixa de Vallparadís
7.- Carrer Serrano: Mas de la "Castlania"                                
            Amb aquest itinerari farem un recorregut pel pa­trimoni històric de l'època me­dieval que actualment es con­serva a la ciutat de Te­rras­sa. No es coneixen restes materials del naixement de la Vila de Terrassa com a tal fins el segle XIII, però es documentada l'existència del "Terracium Castellum" des del segle IX. El nom de Te­rracium Castellum (que més tard esdevindrà Terrassa) es troba citat per primera vega­da en la Carta Capitular que Carles el Calb va expedir l'any 844 a Tolosa del Llen­guadoc a favor dels habitants del castell de Terrassa de Barcelona.
            El Castell de Terrassa va ser el vertebrador administratiu, més que l'aglutinador demogràfic, d'una societat pagesa que, cap a final del segle XII, va entrar de ple en el procés de feudalització. Les petites unitats pageses, nascudes en el procés de repoblació dels segles IX-X, van caient en l'òrbita del domini senyorial i la jerar­quia comtal. Fins a finals del segle XII el nucli poblacio­nal creat al voltant del Castell de Terrassa era de poca importància. No fou fins al segle XIII en què Terrassa esdevingué una vila nascuda amb l'impuls del seu mercat i de la política comtal de reforçar el poblament de les viles, per obtenir-ne un millor control polític i tributari. En el cas de Terrassa la política de poblament reial queda ben palesa en el privilegi atorgat per Jaume I, concedint a la vila la celebració d'una fira anyal i l'obligació de ser pas obligat en el camí Barcelona-Manresa. Elements que dinamitzaven el comerç i que pretenia evitar que les males comunicacions aboquessin Terrassa a una mena de cul de sac geogràfic.
            A partir del segle XII i com a conseqüència de la po­lítica fiscal dels comtes-reis catalans, trobem un agrupament humà concentrat que aglutinava part del po­bla­ment dispers dins la ju­risdicció del Castell de Te­rrassa. Aquest poblament es­tava ubicat dins d'una es­tructura murada, constatada arqueològicament sobretot amb la localització de part del fossat exterior i una torre quadrada que formava part de la muralla defensiva de la vila conservada al mur nord del llindar entre els edificis núm. 17 i 19 de l'ac­tual carrer dels Gavatxons (és la Torre de la Muralla dels segles XIII-XIV. Considerem el segle XIII com la data de construcció del recinte murat de la vila de Terrassa: muralla, torres, portes, fossat, etc. Limitava amb els actuals carrers dels Gavatxons, a l'est; del Vall, al sud; el Raval de Montserrat, al nord; i, a l'oest, el Portal de Sant Roc. Les muralles eren de tàpia i amb una alçada de 4'66 m; les torres, també de tàpia amb els angles amb carreus de pedra i de planta quadrangular; i el fossat, a uns dos metres de la torre, paral.lel a la muralla, mesurava 5 m. d'ample per 3'5 m. de profunditat i estigué obert fins a la seva inutilització al s. XV-XVI, quan es cobrí i es començaren a construir edifica­cions al seu damunt, que amb distintes remodelacions han arribat fins a nosaltres.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada